Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Stwierdzenie nabycia spadku

Zgodnie z art. 1025 § 1 kc, sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

Z powyższego przepisu wynika, iż istnieją dwie drogi do stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobierców, mianowicie:

Stwierdzenie nabycia spadku - przeprowadzone w postępowaniu przed sądem

W celu nabycia spadku, każdy kto ma w tym interes może złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Zgodnie z art. 667 kodeksu postępowania cywilnego Postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców sąd wydaje tylko na wniosek zgłoszony przez osobę mającą w tym interes. Doktryna i Judykatura ujmuje szeroko krąg podmiotów mających interes prawny w doprowadzeniu do stwierdzenia nabycia spadku.

We wniosku należy wskazać osoby spadkobierców, jednakże sąd nie jest związany tym wskazaniem co znajduje odzwierciedlenie w brzmieniu art. 670 § 1 zd. 1 kpc (Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą).

Warto wskazać, iż żądanie stwierdzenia nabycia spadku nie ulega przedawnieniu a ponadto może zostać przeprowadzone także w postępowaniu o dział spadku.

W wypadku, gdy dziedziczenie ma nastąpić na podstawie testamentu, należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 646 kpc osoba, u której znajduje się testament, ma obowiązek złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza. Warto przy tym pamiętać, iż obowiązek wskazany powyżej, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego  z dnia 25 czerwca 2003 roku, dotyczy każdego testamentu, nawet odwołanego. Powyższą tezę należy uznać za w pełni uzasadnioną albowiem, po pierwsze ustawa w art. 646 kpc nie wprowadza rozróżnienia czy chodzi tylko o testamenty ważne, lecz stwierdza ogólnie iż chodzi o testament, a po drugie nie każdy testament musi być odwołany całkowicie. Wskazany wyżej obowiązek dotyczy także notariusza.

Postępowanie przed sądem toczy się w trybie nieprocesowym, warto także wskazać, iż w wypadku stwierdzenia nabycia spadku na podstawie testamentu sąd spadku rozstrzyga samodzielnie kwestię ważności testamentu.

Zgodnie z art. 677 kpc w postanowieniu stwierdzającym nabycie spadku sąd ma obowiązek wymienić wszystkich spadkobierców, którzy nabyli spadek, oraz określić wysokość przypadających im udziałów, przy czym, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 1967 roku, niedopuszczalne jest stwierdzenie nabycia spadku względem części majątku spadkowego albo tylko w stosunku do niektórych spadkobierców.

Poświadczenie dziedziczenia - dokonane przed notariuszem

Ustawą z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1287) została wprowadzona możliwość uzyskania sporządzanego przed notariuszem aktu poświadczenia dziedziczenia. Powyższy sposób stwierdzenie dziedziczenia, stanowi novum w prawie spadkowym, przy czym jego głównym celem jest ułatwienie drogi dla spadkobierców w celu uzyskania stwierdzenia nabycia spadku, a także odciążenie sądów od prowadzenia postępowań w sprawach spadkowych. Warto zauważyć, iż już w chwili obecnej widoczne są wyniki wprowadzonej nowelizacji.

Zgodnie z wprowadzonym art. 95a Ustawy Prawo o Notariacie (dalej: "pr. not."), notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych. Warto zauważyć, iż dziedziczenie na podstawie testamentów szczególnych a także wszelkie kwestie związane ze sporami pomiędzy spadkobiercami wymagać będą w dalszym ciągu rozstrzygnięcia sądu.

Postępowanie przed notariuszem składa się z dwóch czynności:

  1. spisania protokołu dziedziczenia
  2. sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012