Kancelaria Prawna Skarbiec

Oferta

Testament alograficzny

Testament alograficzny jest sporządzany przed określoną osoby urzędową w obecności dwóch świadków. Aktualnie uprawnienia takie przysługują wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, staroście, marszałkowi województwa, sekretarzowi powiatu i gminy oraz kierownikowi urzędu stanu cywilnego. Każda z powyższych osób ma obowiązek przyjęcia oświadczenia i sporządzenia testamentu, jeżeli spadkodawca stawi się w siedzibie właściwej jednostki i ustnie oświadczy swą wolę w obecności dwóch świadków.

Do zachowania ważności testamentu alograficznego wymagane jest, wysłuchanie oświadczeń testatora oraz spisanie ich w protokole, opatrzenie protokołu datą i dopilnowanie by protokół został podpisany prze świadków, spadkobiercę i urzędnika osobiście. W przypadku gdy spadkobierca nie może podpisać protokołu należy zaznaczyć w protokole przyczynę braku podpisu.

Przy sporządzaniu testamentu w tej formie testator musi wyrazić swoją wolę ustnie. Taki sposób sporządzenia testamentu wyklucza możliwość jego sporządzenia przez  osoby głuche i nieme. W tym miejscu warto zauważyć, iż istnieje szereg wyłączeń, również w stosunku do świadków, którzy mogą by obecni przy sporządzaniu testamentu alograficznego.

Mianowicie świadkiem przy sporządzaniu testamentu alograficznego nie może być:

  1. osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych;
  2. osoba niewidoma, głucha lub niema;
  3. osoba nie umiejąca czytać ani pisać;
  4. osoba nie władająca językiem, w którym testator sporządza testament;
  5. osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

W protokole, w którym spisuje się ostatnią wolę spadkodawcy, należy określić datę. Jednakże nieokreślenie daty nie będzie powodowało nieważności testamentu alograficznego, jeżeli nie ma wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Prawnik radzi:

Chciałbym sporządzić testament przed prezydentem miasta. Czy istnieje możliwość, ażebym ustanowił pełnomocnika do tej czynności?

Czy testament z przerobiona datą jest ważny?

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012