Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawnik radzi

Obowiązek wykonania zapisu

Pytanie

Na kim spoczywa obowiązek wykonania zapisu?

Odpowiedź

Obowiązek wykonania zapisu spoczywa na osobie obciążonej zapisem, którą może być spadkobierca ustawowy lub testamentowy a także zapisobierca. Zapis jest długiem spadkowym i spadkobierca zgodnie z art 1033 kc odpowiada zawsze maksymalnie do wysokości wartości stanu czynnego majątku, zaś zapisobierca do wysokości własnego zapisu (art. 974 kc). Warto zaznaczyć, iż zgodnie z brzmieniem art. 971 kc „Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, zapis obciąża ich w stosunku do wielkości ich udziałów spadkowych, chyba że spadkodawca postanowił inaczej. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszego zapisu.”

Odnosząc się do kwestii związanej z charakterem zapisu, należy stwierdzić, iż zapis nie niesie za sobą skutku rzeczowego tzn. jeśli z dokonanego zapisu wynika obowiązek przeniesienia własności nieruchomości, to nie rodzi on skutku w postaci przeniesienia własności tej nieruchomości na zapisobiercę, a jedynie skutek w postaci obowiązku przeniesienia własności nieruchomości na zapisobiercę przez spadkobiercę, oraz roszczenie o dokonanie takiego przeniesienia po stronie zapisobiercy.

Warto zauważyć ,iż zapis zgodnie z art. 975 kc może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.Prawo spadkowe nie zawiera żadnych szczególnych uregulowań dotyczących warunku i terminu w wypadku zapisu, zatem znajdą tu zastosowanie przepisy ogólne kodeksu cywilnego regulujące tę materię tj. (art. 89-94 oraz art. 110-116 kc).

Warto także mieć na uwadze, iż zgodnie ze zdaniem Sądu Najwyższego, wyrażonym w orzeczeniu z dnia 19 grudnia 1997 roku, treść zapisu odnosząca się do nieruchomości musi pozostawać w zgodnie z zasadą superficies solo cedit, co oznacza, iż nie można dokonać rozrządzenia w którym np. własność gruntu przyznaje się jednej osobie, zaś posadowiony na nim budynek drugiej. 

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z zapisu rodzi po stronie zobowiązanego odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w art  471 kc. Zobowiązanie do naprawienia z niewykonania lub nienależytego wykonania zapisu przechodzi na spadkobierców obciążonego zapisem.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012